top of page

One-day class / workshop เรียน 1 ชิ้นงาน 2.5 ชั่วโมง
Shortcut Course เรียน 6 ชิ้นงาน

Florist Course เรียน 8 ชิ้นงาน

Business Course เรียน 14 ชิ้นงานและ 2 คลาสพิเศษ

bottom of page